Telefon +48 510 645 005

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na czym polega przegląd elektryczny?

Okresowy przegląd instalacji elektrycznej stanowi gwarancję bezpieczeństwa pod względem zagrożeń pożarowych. Nie wynikają one z dobrej woli właściciela obiektów budowlanych, ale z przepisów prawa. Obowiązek przeglądu instalacji elektrycznej ma źródło w prawie budowlanym, które wskazuje, iż obiekty budowlane w czasie użytkowania powinny być poddawane co najmniej raz na 5 lat kontroli stanu technicznego oraz przydatności użytkowej, uwzględniając przy tym również estetykę budynku i jego otoczenia. Na czym przegląd elektryczny polega?

Zakres przeglądów

Obowiązek dopilnowania przeglądu elektrycznego ciąży na właścicielach lub zarządcy danego obiektu, z wyłączeniem właścicieli domów jednorodzinnych. W ramach takiego przeglądu powinna być zweryfikowana sprawność połączeń, zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniami, a także odporność izolacji przewodów oraz uziemień instalacji. Przegląd instalacji elektrycznych powinien obejmować oględziny widocznych części przewodów elektrycznych, pomiary kontrolne, próby eksploatacyjne sprawdzające instalacje elektryczne oraz sprawdzenie ciągłości przewodów ochrony przeciwporażeniowej.

Na czym polega przegląd instalacji elektrycznej?

Przegląd instalacji elektrycznej można podzielić na dwa etapy. Pierwszy to oględziny instalacji. Drugi to czynności związane z wykonywaniem prób i pomiarów instalacji elektrycznej przy użyciu specjalistycznej aparatury pomiarowej. Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do pomiarów i prób, przy wyłączonej instalacji elektrycznej. Zakres oględzin zależy od potrzeb obiektu, jego przeznaczenia oraz wyposażenia. Zawsze należy sprawdzić co najmniej sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, występowanie przegród ogniowych oraz innych środków zapobiegających rozproszeniu się ognia. Ponadto zbadać trzeba prawidłowe rozmieszczenie oraz dobór właściwych urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia, a także dobór urządzeń i zabezpieczeń z uwzględnieniem działania czynników zewnętrznych. Ważna jest również prawidłowość oznaczeń przewodów neutralnych oraz ochronnych, jak również przyłączeń łączników jednobiegunowych do przewodów fazowych. W zakresie wykonywania prób i pomiarów instalacji elektrycznej wykonawca powinien sprawdzić ciągłość przewodów, zmierzyć rezystencję izolacji instalacji elektrycznej, sprawdzić ochronę za pomoc SELV, PELV lub separacji elektrycznej, zmierzyć rezystancję/impedancję podłóg i ścian oraz wykonać kilka innych pomiarów. Ważna jest kolejność wykonania czynności. Zaleca się ich wykonywanie według konkretnej kolejności, ponieważ niezadowalający jednej z prób wymusza konieczność jej powtórzenia, po usunięciu uszkodzenia.

Wykonując przegląd, należy mieć na uwadze sprawdzenie dokumentacji technicznej pod względem zgodności z wymaganiami przepisami krajowymi oraz normami. Zlecając wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej, trzeba wybrać doświadczoną firmę. Należy też pamiętać o uzyskaniu od wykonawcy kompletnej, niezbędnej dokumentacji pokontrolnej.